Regulamin korzystania z serwisu internetowego christmasboxfactory.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu  internetowego www.christmasboxfactory.pl dostępnego pod adresem https://www.christmasboxfactory.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fidelio sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwisem. 

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu. 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Cookies – pliki tekstowe, które serwer Serwisu Usługodawcy zapisuje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
  3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu. 
  4. Formularz kontaktowy – formularz wypełniany przez Usługobiorcę w celu zapytania o ofertę. 
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego christmasboxfactory.pl. Regulamin jest dostępny w Serwisie. 
  6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  7. Serwis – serwis internetowy christmasboxfactory.pl należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem https://www.christmasboxfactory.pl.
  8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
   i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
   i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
  9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
  10. Towary – przedmioty (zestawy upominkowe) oferowane Usługobiorcy przez Usługodawcę,
   o które Usługobiorca może złożyć zapytanie za pośrednictwem Serwisu.
  11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą
   a Usługobiorcą z chwilą akceptacji Regulaminu lub faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.  
  12. Usługi – usługi bezpłatne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu. 
  13. Usługi bezpłatne – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu
   o niniejszy Regulamin bez konieczności uiszczania opłaty.
  14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą
   w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy. 
  15. Usługodawca – Fidelio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamiany 8 LU 202, 02-786 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847806, posługująca się numerem NIP 524 290 28 55, numerem REGON 386379859, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.
  16. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1.  prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną,

2.1.2.   zasady składania zapytań o ofertę za pośrednictwem Serwisu,

2.1.3.  zasady ochrony Danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu RODO.

2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.3. Wśród Usług świadczonych przez Usługodawcę wyróżnia się wyłącznie Usługi bezpłatne.

2.4. Do Usług bezpłatnych zaliczają się następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę: wysłanie formularza kontaktowego z zapytaniem o ofertę, przeglądanie treści zawartych w Serwisie.

2.5. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

2.6. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.   

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1.  połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje, że pliki Cookies są instalowane na dysku twardym komputera Usługobiorcy logującego się w Serwisie w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe regulacje dotyczące plików Cookies znajdują się w polityce Cookies dostępnej w Serwisie.

3.3. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu odnotowywania informacji o złożeniu zamówienia, prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzaniu usprawnień w Serwisie.

3.4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. WYSŁANIE ZAPYTANIA O OFERTĘ

4.1. Wysłanie zapytania o ofertę jest bezpłatne.

4.2.  Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte
i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

4.3. Do wysłania zapytania o ofertę za pośrednictwem Serwisu konieczne jest wypełnienie Formularza kontaktowego i podanie Danych osobowych Usługobiorcy w zakresie: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, Adres poczty elektronicznej. Poza podaniem Danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzednim Usługobiorca w Formularzu kontaktowym podaje informację o ilości zestawów upominkowych (Towarów), którymi jest zainteresowany, a także informację o wysokości budżetu przewidzianego przez Usługobiorcę na pojedynczy zestaw upominkowy. Usługobiorca ma również możliwość pozostawić wiadomość Usługodawcy.  

4.4. Usługobiorca, przesyłając Formularz kontaktowy oświadcza, że:

4.4.1.  podane w nim dane dotyczące Usługobiorcy są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.4.2.  jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.4.3.  podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.4.4.  zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

4.5. Po przesłaniu Formularza kontaktowego Usługodawca niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zadane zapytanie, wysyłając w tym celu wiadomość na podany przez Usługobiorcę Adres poczty elektronicznej.    

  4.6. Usługobiorca akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług i ewentualnej obsługi złożonego zamówienia na Towary, chyba że Usługobiorca, po zaakceptowaniu oferty przesłanej przez Usługodawcę
w wyniku zapytania złożonego przez Usługobiorcę za pośrednictwem Formularza kontaktowego, wskaże inny Adres poczty elektronicznej do kontaktu.

V. ZAKUP TOWARÓW

5.1. Usługobiorca zainteresowany zakupem Towarów może tego dokonać, po zaakceptowaniu oferty przedstawionej przez Usługodawcę, składając zamówienie bezpośrednio na Adres poczty elektronicznej Usługodawcy kontakt@christmasboxfactory.pl. Usługodawca nie umożliwia złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu. 

5.2. W celu złożenia zamówienia Usługobiorca podaje następujące dane, w tym Dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP, ilość i rodzaj zamawianych zestawów upominkowych.  

5.3. W przypadku zlecenia Usługodawcy przez Usługobiorcę wysyłki zamówionych zestawów upominkowych do adresatów Usługobiorca, dodatkowo, podaje następujące Dane osobowe adresatów: imię, nazwisko, nazwa firmy (o ile ma zastosowanie), adres.  

5.4. Zakup Towarów jest odpłatny, zgodnie z ofertą przedstawioną Usługobiorcy przez Usługodawcę. Koszt pojedynczego zestawy określonej kategorii jest również dostępny na stronie internetowej Serwisu. 

5.5. Usługobiorca dokonuje płatności za zamówione Towary na podstawie faktury proforma wystawionej przez Usługodawcę w terminie i na rachunek bankowy wskazany w tej fakturze.  

5.6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, o której mowa
w punkcie 5.5 powyżej na rachunku bankowym Usługodawcy.

5.7. Usługobiorca wybiera sposób dostawy zamówionych Towarów, wskazując adres, pod który zamówione Towary powinny zostać doręczone przez Usługodawcę. 

5.8. Termin dostawy Towarów jest ustalany indywidualnie z Usługobiorcą. 

5.9. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie z Usługobiorcą. Koszt wysyłki zamówionych Towarów ponosi Usługobiorca. 

 5.10. Po dokonaniu zapłaty za zamówione Towary Usługodawca wystawi fakturę albo rachunek, zgodnie ze wskazaniem Usługobiorcy, i prześle dokument w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej udostępniony przez Usługobiorcę. 

5.11. Zamówienia są doręczane od poniedziałku do piątku. Usługobiorca doręcza Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.12.  Usługobiorca będący osobą fizyczną albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny
w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Powyższe uprawnienie można wykonać jedynie w przypadku, gdy Towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony, nie upłynął termin przydatności Towaru do spożycia wskazany na opakowaniu.

5.13. Zwrócony towar należy odesłać do Usługodawcy w oryginalnym opakowaniu z otrzymanym wraz
z nim potwierdzeniem zapłaty. Usługodawca zwróci kwotę zapłaconą przez Usługobiorcę w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorcę. Koszt odesłania towaru pokrywa Usługobiorca.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

6.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

6.2.1.   tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

6.2.2.  przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych,           prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

6.2.3.     modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

6.3. Usługobiorca jest zobowiązany do niezamieszczania w Serwisie, w tym w szczególności
w Formularzu kontaktowym treści mogących naruszyć cudze dobra osobiste, w szczególności:

6.3.1.    treści obraźliwych,

6.3.2.   treści bezprawnych,

6.3.3.   treści zawierających nieprawdziwe informacje,

6.3.4.   treści nagannych moralnie,

6.3.5.   treści naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

6.4. Usługodawca jest zobowiązany do stałego monitorowania treści zamieszczanych
w ramach Serwisu w celu zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniu cudzych dóbr osobistych przez Usługobiorców. 

6.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Serwisu treści,
o których mowa w punkcie 6.4 powyżej.

  6.6. Z zastrzeżeniem punktu 6.5 powyżej, Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia
z Serwisu innych treści, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym naruszającego postanowienia Regulaminu

7.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich
w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

7.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

7.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

7.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu kontaktowym.

7.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Usługodawca, na podstawie RODO w związku z UŚUDE, jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu umożliwienia korzystania
z Usługi, tj. wysłania zapytania o ofertę i przedstawienie oferty dotyczącej zakupu zestawów upominkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prowadzenia statystyki Serwisu będącej realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ewentualnego wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

8.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług jest następujący: imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, Adres poczty elektronicznej. 

8.3. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.

8.4. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę
w Serwisie, adres IP) na potrzeby odnotowywania informacji o wysłanym zapytaniu o ofertę, wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.

8.5. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub
z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

8.6. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi RODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

8.7. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem jego danych osobowych pod Adresem poczty elektronicznej: kontakt@christmasboxfactory.pl.

8.8.    Odbiorcą danych osobowych Usługobiorców mogą być: firmy współpracujące w zakresie usług IT, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

8.9.  Usługodawca może przechowywać Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Usługobiorcę sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie Usługodawca może przetwarzać przez okres nie dłuższy niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z korzystania z Usług Serwisu. 

8.10.  Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy RODO.

8.11.  Usługobiorcy w każdej chwili przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Usługodawca przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Usługobiorcy lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.12. Dane osobowe Usługobiorcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

8.13.  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

8.14. Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1. Dla Usług, które wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu.

9.2.Dla Usług, które nie wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.

9.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.

9.4. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:

9.4.1.     naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

9.4.2.      umieszczania przez Usługobiorcę w Serwisie treści, o których mowa w punkcie 6.3  powyżej,

9.4.3. umieszczania przez Usługobiorcę w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa,

9.4.4. podania przez Usługobiorcę w Formularzu kontaktowym nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

9.4.5. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

10.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

10.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji. 

10.4. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego i usunięcia usterki w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia. 

10.5. W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie, o którym mowa w punkcie 10.4. powyżej, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

10.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.  

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 18.11.2020 r.

11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy w Serwisie.

11.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 11.5. poniżej.

11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

11.7. Zmiany Regulaminu w zakresie cenników nie dotyczą umów zawartych przez dokonaniem zmiany cennika.

11.8. W przypadku określonym w punkcie 11.4. powyżej Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

11.9. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla siedziby powoda.

11.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, UŚUDE oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

11.11. Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych
z funkcjonowaniem Serwisu pod Adresem poczty elektronicznej: kontakt@christmasboxfactory.pl.